AVG

AVG LTC Scharendijke

Algemene Verordening Gegevensbescherming LTCS Inleiding 

Op 25 mei is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) overgegaan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het geeft het individu meer rechten m.b.t. het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens. In dit Privacy Protocol staat beschreven hoe LTC Scharendijke met uw gegevens  wil omgaan op het gebied van registratie, verwerking en opslag. De leden hebben inzage in hun gegevens, kunnen deze wijzigen, aanpassen, schrappen en bezwaar maken. De gegevens worden gebruikt voor de lidmaatschapsovereenkomst, ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten  

Uitgangspunten 

 • Voor de transparantie is een Privacy Protocol opgesteld en opgenomen op onze website.
 • Er worden uitsluitend gegevens gedeeld met de KNLTB en de trainer, niet met andere partijen.
 • Er worden geen persoonsgegevens van donateurs op de website bekend gemaakt zonder toestemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de duur dat het noodzakelijk is; deze periode wordt vooraf vastgesteld.
 • Per persoon of functie wordt in het Privacy Protocol aangegeven waarvoor de gegevens worden gebruikt.
 • Betrokkenen hebben zeggenschap over hun gegevens.
 • De gegevens worden veilig opgeslagen.  

Privacy Protocol Lawn Tennis Club Scharendijke 

Artikel 1 Begrippen 

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat (een combinatie van) informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn ‘normale’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens.Normale gegevens zijn bijvoorbeeld de naam, postadres, telefoonnummer of geboortedatum.Bijzondere gegevens leiden direct tot bijvoorbeeld het ras, godsdienst of gezondheid en hebben een bijzondere status in het verwerken daarvan.  

Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens 

Welke gegevens gebruikt worden voor welke doelen en hoelang deze worden bewaard. 

Leden

 • Voor correspondentie (tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap): naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), emailadres,
 • Voor betalingen (tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap): naam, bankrekeningnummer, soort lidmaatschap, voorkeuren voor betalingen, geboortedatum, keuze voor servicediensten,
 • Voor TC, VCL en VTL (tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap): speelsterkte, geslacht,Voor ledenadministratie  (tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap): KNLTB ledennummer, functie, datum begin lidmaatschap, pasfotonummer, datum file aangemaakt, datum file laatst gewijzigd,
 • Voor Lief & Leed (per gelegenheid): bijzondere persoonlijke omstandigheden,Voor lijst in kantine (tot einde seizoen): naam, telefoonnummer, KNLTB ledennummer,
 • Voor de KNLTB ledenpas  (tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap): naam, geslacht, pasfoto,
 • Voor communicatie vanuit de tennistrainer (per seizoen): naam, emailadres, 

  Additioneel voor bestuursleden
 • Voor inschrijving Kamer van Koophandel (tot inschrijving heeft plaats gevonden): naam, adres, kopie paspoort, functie, 

  Donateurs
 • Voor correspondentie (tot maximaal 2 jaar na beëindiging sponsoring): naam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), emailadres,
 • Voor betalingen (tot maximaal 2 jaar na beëindiging sponsoring): naam, bankrekeningnummer, soort sponsoring, ontvangen donaties.


Persoonsgegevens worden door de vereniging niet aan derden verstrekt, behoudens de KNLTB en de trainer. Berichten van derden kunnen via de geëigende kanalen van de vereniging wel aan de leden worden doorgestuurd. 

Foto’s en/of filmpjes van evenementen op het verenigingsterrein kunnen worden geplaatst op de communicatiesystemen van de vereniging. Deze kunnen ook persoonlijke afbeeldingen bevatten.  

Artikel 3 Beveiliging en opslag persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden digitaal bewaard. De besturingssystemen op de platformen, die hiervoor worden gebruikt, worden up-to-date gehouden en beveiligd door virusscanners.De gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en zijn bekend bij de bestuursleden. Voor de website, die de vereniging gebruikt, is een eigen AVG opgesteld door de maker van de site, Visual ClubWeb.Persoonsgegevens op deze site zijn beveiligd en uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging, die middels een persoonlijke inlogcode daar toegang tot hebben.  

Artikel 4 Rechten 

De personen, waarvan de vereniging gegevens bewaart, hebben het recht tot inzage in deze gegevens. Men kan de ledenadministrateur verzoeken om inzage van de gegevens en deze aan te vullen, te wijzigen of te schrappen.  

Artikel 5 Klachten 

Indien een persoon, waarvan de vereniging gegevens bewaart, een klacht heeft over de wijze waarop met zijn/haar gegevens wordt omgegaan , kan men een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 111 672 194

L.T.C. Scharendijke

Elkerzeeseweg 2a
4322 AJ Scharendijke

KVK-nummer

40310311